ประกาศราคากลาง-โครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ด่วน     31 มีนาคม 2559      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     เจ้าหน้าที่พัสดุ     31    Share