ประกาศขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
  ด่วน     4 สิงหาคม 2560      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     งานพัสดุ     31    Share

 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

เรื่อง  การขายทอดตลาดรื้อถอนบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง

--------------------------------------------------

                   ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เลขที่ ๙๙/๑ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรื้อถอนบ้านพักครู  โรงเรียนเลยพิทยาคม  จำนวน ๑ รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ   มีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  กำหนดรับเอกสาร

เสนอราคาฯในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙(แห่งใหม่)  และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

  1. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด

๒.๑ ให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเสนอราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  และขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๑-๑๔๖๔  ในวัน เวลา ราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ WWW.sesao19.go.thตั้งแต่วันที่ ๔-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

                   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ให้นำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองความถูกต้องแสดงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

          ๒.๓ การเสนอราคา ให้ใช้แบบฟอร์มในการเสนอราคาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  โดยให้ผู้เสนอราคากรอกใบเสนอราคาให้ชัดเจน ปราศจากเงื่อนไขใดๆ กับให้ลงข้อความยืนยันราคาเป็นตัวเลขและตัวหนังสือกำกับโดยไม่มีรอย ขูดลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข ถ้าไม่ตรงกัน จะถือเอาตัวเลขหรือตัวหนังสือที่สูงกว่าเป็นสำคัญ ใบเสนอราคาให้ใส่ซองปิดผนึกแล้วลงลายมือชื่อกำกับหน้าซองให้เรียบร้อย

๒.๔ การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะตัดสินให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้

๒.๕ กรณีผู้เข้าเสนอราคาสูงสุดแต่ยังต่ำกว่าราคาประเมินที่คณะกรรมการได้ประเมินไว้แล้ว คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด สงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว

          ๒.๖ ผู้ได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ซื้อ จะต้องจ่ายเงินสดในราคาที่เสนอซื้อทันทีที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้รับสิทธิ์การเป็นผู้ซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดได้ หรือหากไม่สามารถชำระเงินสดไว้ในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระเงินสดทั้งหมด  ภายใน ๓ วัน และจะต้องทำสัญญาซื้อขายทันทีภายหลังจากที่ได้รับสิทธิเป็นผู้ซื้อ หากไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการฯ จะพิจารณาขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงรายถัดมาในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

 

 

 

/๒.๗ ผู้เสนอราคา...

 

 

- ๒ –

 

 

         ๒.๗ ผู้ได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ซื้อพัสดุขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะต้องรื้อถอนและขนย้ายพัสดุออกจากพื้นที่ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ประมูลได้ หากล่วงเลยกำหนดดังกล่าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

ประกาศ  ณ  วันที่        สิงหาคม  ๒๕๖๐