ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ด่วน     4 ธันวาคม 2560      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     เจ้าหน้าที่พัสดุ     11    Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จะจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1S_IEduisqd1LDOSZu7zZparEXRKTuf1X