ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำและกำแพงคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ด่วน     7 มีนาคม 2562      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     งานพัสดุ     20    Share

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำและกำแพงคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบ