งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  ด่วน     11 มีนาคม 2562      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     งานบัญชี     10    Share

https://drive.google.com/file/d/1WLNJzMMqB3Rz9i93rWl2Tz-JGQ1aJNen/view?usp=sharing~~ <h2><strong> =งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์  </strong></h2>
<h2><a href="https://www.facebook.com/download/1471467866477471/1689.pdf" target="_blank"> รายละเอียด1</a></h2>